หลักการและเหตุผล :

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 33 ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้สถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คนต่อคนพิการ 1 คน  แต่จนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการเป็นจำนวนมากยังไม่สามารถจ้างคนพิการเข้าทำงานได้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยจากฝ่ายสถานประกอบการ เช่น สถานที่ทำงาน การเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ เป็นต้น และะปัจจัยจากคนพิการ เช่น ทักษะ ความรู้ความสามารถในการทำงาน ทัศนคติต่อการทำงาน และการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้

คณะทำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศัยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และมีคนพิการที่ได้รับการจ้างงานมากกว่าร้อยละ 50 ของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเน้นให้คนพิการมีทักษะความรู้ที่เพียงพอต่อการทำงาน และการสร้างทัศนคติที่มีต่อการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มากขึ้น

เนื่องจากคนพิการยังขาดความรู้ทักษะและความสามารถ มจธ. จึงได้จัด โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน"

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าคนพิการส่วนหนึ่งมีความต้องการประกอบอาชีพอิสระ มีอุปสรรคต่อการเดินทางไปทำงาน และสถานประกอบการจำนวนมากยังไม่มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการ จึงเกิดหลักสูตร "การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล" ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการทำงานของคนพิการในสภาพสังคมปัจจุบัน