หลักสูตรทางวิศวกรรม-ช่างเทคนิค-วิชาชีพ (Micro Credentials การจัด การศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ที่เน้นความสามารถผู้เรียนเป็นตัวตั้ง มีความยืดหยุ่นสูง และไม่จำกัดวัยผู้เรียน)

Competency: ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมชิ้นงานโลหะสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคได้

Key Method: ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเตรียมชิ้นงานโลหะสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคได้ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่ต้องการวิเคราะห์ได้


การเตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค (Microstructure Specimen Preparation)  

 1. Atom and Crystal Structure

 2. Types of Materials

 3. Phase Diagram of Fe-C

 4. Micro-structure of Steel

 5. Specimen Preparation
  5.1 Cutting + Mounting
  5.2 Grinding + Polishing
  5.3 Etching

 6. Digital Camera

 7. Observation


วิทยากร        ผศ. ดร.อิศรทัต  พึ่งอ้น   (ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Competency: ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมชิ้นงานโลหะสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคได้

Key Method: ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเตรียมชิ้นงานโลหะสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคได้ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่ต้องการวิเคราะห์ได้


การเตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค (Microstructure Specimen Preparation)  

 1. Atom and Crystal Structure

 2. Types of Materials

 3. Phase Diagram of Fe-C

 4. Micro-structure of Steel

 5. Specimen Preparation
  5.1 Cutting + Mounting
  5.2 Grinding + Polishing
  5.3 Etching

 6. Digital Camera

 7. Observation


วิทยากร          ผศ. ดร.อิศรทัต  พึ่งอ้น   (ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Competency: สามารถเลือกเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้เหมาะสมกับการใช้งานเบื้องต้นได้

Key Method:

    -  เข้าใจลักษณะของกระบวนการเชื่อมเบื้องต้น
    -  เข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน วัสดุสิ้นเปลือง และความปลอดภัย

    -  สามารถเลือกกระบวนการ เชื่อมและเครื่องเชื่อม ที่สอดคล้องกับชิ้นงานที่ดำเนินการ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อและผู้ใช้งานเครื่องเชื่อม สามารถเลือกกระบวนการเชื่อม เครื่องเชื่อม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองและความปลอดภัย ส่งเสริมให้สามารถใช้งานกระบวนการเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่คุณภาพชิ้นงาน (Quality) ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (Productivity) และความปลอดภัย (Safety) ผู้ซื้อและผู้ใช้งานเครื่องเชื่อม จึงควรมีสมรรถนะเบื้องต้นดังต่อไปนี้

                   1.            เข้าใจลักษณะของกระบวนการเชื่อมเบื้องต้น

                   2.            เข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานและความปลอดภัย

                   3.            สามารถเลือกกระบวนการเชื่อมที่สอดคล้องกับชิ้นงานที่ดำเนินการ

                   4.            สามารถเลือกเครื่องเชื่อมที่สอดคล้องกับชิ้นงานที่ดำเนินการ

                   5.            สามารถเลือกวัสดุสิ้นเปลืองที่สอดคล้องกับชิ้นงานที่ดำเนินการ

 

คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม

          บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

ระยะเวลาการอบรม (ออนไลน์)

3 เดือน อบรมออนไลน์และทำแบบทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร (ออนไลน์)

หัวข้อที่

เนื้อหาหลักสูตร

1

A Brief of Welding Processes รู้จักกระบวนการเชื่อมสักเล็กน้อย

2

Welding Machine Validation Lecture

การทดสอบเครื่องเชื่อม ภาคทฤษฎี

3

Welding Machine Validation Laboratory

การทดสอบเครื่องเชื่อม ภาคปฏิบัติ

4

Setting Up Your Welding การเซ็ตอัพกระบวนการเชื่อม


วิทยากร       ผศ. ดร.อิศรทัต  พึ่งอ้น (ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)